loader image

Privacy Verklaring Suzanne’s Voetzorg
Suzanne’s Voetzorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Suzanne’s Voetzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Suzanne’s Voetzorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Suzanne’s Voetzorg verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Suzanne’s Voetzorg de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Suzanne’s Voetzorg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Suzanne’s Voetzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Suzanne’s Voetzorg van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.
(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die
op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen
analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website
wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar
opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw
IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord
over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone
gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten
overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google
deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten
over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met
betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google
Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere
gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een
daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het
vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IPadres)
voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te
downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt
dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer
worden verzameld als u deze website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de
voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij
wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is
uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te
garanderen.